Tłumaczenia

Akty prawne o wynagrodzeniu tłumaczy przysięgłych

Wysokość wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego ustala umowa ze zleceniodawcą lub zamawiającym wykonanie danego tłumaczenia. Ustawodawca wprowadził jednak wyjątek od tej reguły, zastrzegając obowiązek stosowania urzędowych kwot w pewnych okolicznościach.

Wyjątek od wskazanej zasady wprowadza art. 16 ustawy z dnia 24 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego. Z treści tego artykułu wynika, że:

1. Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia określa stawki wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego wykonywane na żądanie sądu, Prokuratora, Policji lub organu administracji publicznej, stosownie do stopnia trudności i zakresu tłumaczenia,

2. Minister Sprawiedliwości może w drodze rozporządzenia określić maksymalne stawki wynagrodzeń za inne czynności wykonywane przez tłumacza przysięgłego, również przy uwzględnieniu stopnia trudności i zakresu tłumaczenia.Kwestię wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych szczegółowo reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego. Rozporządzenie reguluje stawki wynagrodzenia tłumacza przysięgłego za czynności wykonywane na żądanie wyżej wymienionych podmiotów.

Zgodnie z treścią § 2 tego rozporządzenia stawki za wykonanie poświadczonego tłumaczenia wynoszą:

1. za stronę tłumaczenia na język polski:

 • z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego – 23 zł,
 • z innego języka europejskiego i z języka łacińskiego – 24,77 zł,
 • z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem łacińskim – 30,07 zł,
 • z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem innym niż łaciński lub ideogramami – 33,61 zł.

2. za stronę tłumaczenia z języka polskiego:

  • na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski – 30,07 zł,
  • na inny język europejski i język łaciński – 35,38 zł,
  • na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem łacińskim – 40,69 zł,
  • na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem innym niż łaciński lub ideogramami – 49,54 zł

Są to kwoty bazowe, które w zależności od szybkości zrealizowania tłumaczenia oraz stopnia jego trudności odpowiednio wzrastają.

Przykładowo za sporządzenie tłumaczenia w dniu jego zlecenia, zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2007 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego, stawka bazowa wzrasta o 100%. Ponadto rozporządzenie reguluje również stawki wynagrodzenia tłumacza przysięgłego za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski dokonanego przez inną osobę, sporządzenie poświadczonego odpisu pisma w języku obcym oraz za tłumaczenie ustne.

Tłumaczenie na język obcy wiąże się z wyższymi stawkami.

Warto dodać, że strona za tłumaczenie przysięgłe liczy 1125 znaków typograficznych. Liczba ta różni się od standardowej na rynku tłumaczeń jednostki obliczeniowej, wynoszącej 1800 lub 1500 znaków ze spacjami.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]